manotvora.lt

MB „MANO TVORA“ PRIVATUMO POLITIKA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. MB „Mano tvora“ gerbia kiekvieno interneto svetainės adresu https://manotvora.lt/ (toliau – Interneto svetainė) lankytojo teisę į privatumą, todėl įsipareigoja sąžiningai ir teisėtai tvarkyti, saugoti kliento asmens duomenis.


2. MB „Mano tvora“ privatumo politika (toliau – Privatumo politika) skirta tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims, kurie naudojasi MB „Mano tvora“ paslaugomis, teikia jai paslaugas. Interneto svetainėje asmens duomenys gali būti renkami, siekiant informuoti asmenis apie tai, kokia informacija yra renkama ir kaip ji naudojama.


3. Privatumo politikoje vartojamos sąvokos:


3.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

3.2. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

3.3. Prašymas – duomenų subjekto prašymas dėl jo teisių įgyvendinimo.


4. Privatumo politika nėra laikoma MB „Mano tvora“, įmonės kodas 304835463, registruotas įmonės adresas: R. Kalantos g. 49, Kaunas, Lietuva, (toliau – Bendrovė) susitarimu su klientu dėl jo asmens duomenų tvarkymo. Bendrovė šia Privatumo politika informuoja apie pagrindinius asmens duomenų tvarkymo, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo principus. Papildoma informacija gali būti pateikta pirkimo–pardavimo, paslaugų teikimo ir kitose sutartyse.


5. Naudodamasis Bendrovės paslaugomis, pirkdamas prekes, pateikdamas savo duomenis, pildydamas užklausos formą, tęsdamas naršymą svetainėje, duomenų subjektas patvirtina, kad susipažino su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis.

II SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS

6. Kliento asmens duomenų valdytojas yra Bendrovė.


7. Bendrovė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, ji laikosi galiojančių Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą, taip pat 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) nuostatų.


8. Bendrovė teikia paslaugas, kurios apima produkcijos gamybą ir pardavimą, paslaugų teikimą, asmens duomenų tvarkymą.

III SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

9. Bendrovė tvarko asmens duomenis vadovaudamasi Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą, Reglamento nuostatomis.


10. Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų ar naudojamų paslaugų ir to, kokią informaciją pateikia asmuo, kai užsako ir (ar) naudojasi paslaugomis, lankosi ar registruojasi Interneto svetainėje.


11. Duomenys tvarkomi tik esant teisėto tvarkymo kriterijui:


11.1. siekiant užtikrinti paslaugų teikimą;

11.2. asmens sutikimu;

11.3. kai tvarkyti asmens duomenis Bendrovę įpareigoja atitinkami teisės aktai;

11.4. kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl duomenų valdytojo ar trečios šalies teisėto intereso.


12. Bendrovė siekia, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, kad jie būtų tvarkomi laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

IV SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

13. Asmens duomenys gali būti gaunami šiais būdais:


13.1. tiesiogiai iš duomenų subjekto, kuris juos pateikia, kai svetainėje užpildo užklausos formą arba kitu būdu kreipiasi į Bendrovę;

13.2. iš kliento veiklos, Bendrovės asmens duomenų tvarkytojų arba kitų išorinių šaltinių;

13.3. iš viešai prieinamų šaltinių, pavyzdžiui, Interneto svetainės.


14. Duomenys gali būti generuojami, kai asmuo naudojasi paslaugomis, pavyzdžiui, skambina telefonu, siunčia trumpąją žinutę, elektroninį laišką, užsako paslaugas, apsilanko Interneto svetainėje ar užpildo užklausos formą.


15. Asmuo neprivalo pateikti jokių asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tam tikros paslaugos, pavyzdžiui, prekių pardavimas ar sąskaitos išrašymas, negalės būti suteiktos, jei nebus pateikti asmens duomenys.

V SKYRIUS

DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

16. Surinktus duomenis Bendrovė naudoja:


16.1. siekdama klientams suteikti aukštą teikiamų paslaugų kokybę;

16.2. siekdama puikiai aptarnauti klientus;

16.3. norėdama atpažinti klientus ir su jais susisiekti;

16.4. rinkodaros tikslais;

16.5. siekdama pagerinti Interneto svetainės veikimą, kad klientai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško.


17. Bendrovė įsipareigoja neperduoti kliento duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:


17.1. jei klientas davė sutikimą asmens duomenims atskleisti;

17.2. siekiant užtikrinti paslaugų suteikimą pagal sutartį;

17.3. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;

17.4. kai asmens duomenys turi būti perduodami Bendrovės paslaugų teikėjams (informacinių sistemų priežiūros ir buhalterines paslaugas teikiančioms bendrovėms);

17.5. kai klientas Interneto svetainėje pateikia užklausą, turėdamas tikslą gauti Bendrovės teikiamas paslaugas.

VI SKYRIUS

RENKAMI IR NAUDOJAMI ASMENS DUOMENYS

18. Bendrovė renka asmens duomenis apie:


18.1. asmenis, kurie pateikia užklausą turėdami tikslą gauti Bendrovės teikiamas paslaugas (renkami juridinių bei fizinių asmenų kontaktiniai duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris);

18.2. asmenis, kurie sutinka gauti elektroniniu paštu siunčiamą Bendrovės informaciją (renkami juridinių bei fizinių asmenų kontaktiniai duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris);

18.3. Interneto svetainės lankytojus ir jų IP adresą.

VII SKYRIUS

SLAPUKAI

19. Slapukai (angl. cookies) – tai nedideli iš raidžių ir skaitmenų sudarytai failai, kurie kliento sutikimu įrašomi į jo naršyklę arba standųjį kompiuterio diską. Bendrovė skirtingiems tikslams naudoja skirtingus slapukus, kurie padeda užtikrinti kliento malonesnę Interneto svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti Interneto svetainę.


20. Klientas gali bet kada atsisakyti naudoti slapukus pakeisdamas interneto naršyklės nustatymus, tačiau tai gali apriboti prieinamumą prie Interneto svetainėje teikiamų paslaugų.


21. Internetinėje svetainėje naudojami šie slapukai:


21.1. veikimą gerinantys (sesijos) – jie skirti pagerinti svetainės veikimą ir rinkti bendro pobūdžio (anoniminę) informaciją apie naudojimąsi Interneto svetaine;

21.2. analitiniai – jie leidžia Bendrovei atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus, stebėti, kaip lankytojai juda po Interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda Bendrovei pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško;

21.3. funkciniai – jie naudojami atpažinti klientus, kai jie sugrįžta į Interneto svetainę. Tai leidžia Bendrovei pateikti pagal klientų poreikius pritaikytą turinį socialiniuose tinkluose, įsiminti klientams aktualią informaciją.

VIII SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PRIEMONĖS

22. Siekiant užtikrinti renkamų asmens duomenų saugumą, naudojamos fizinės ir techninės priemonės. Internetu perduodami duomenys nėra visiškai saugūs, todėl Bendrovė negali garantuoti visiškos duomenų saugos, tik įsipareigoja imtis visų reikiamų veiksmų juos apsaugoti.


23. Šioje Interneto svetainėje yra nuorodų į kitas interneto svetaines. Bendrovė nėra atsakinga už trečiųjų šalių interneto svetainių privatumo politikas ar praktikas.

IX SKYRIUS

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

24. Kiekvienas duomenų subjektas turi šias teises:


24.1. teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

24.2. teisę susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją apie taikomas technines ir organizacines priemones duomenų saugumui užtikrinti, iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;

24.3. teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi, nesilaikant teisės aktų nuostatų;

24.4. teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni;

24.5. teisę reikalauti, kad būtų apriboti asmens duomenų tvarkymo veiksmai;

24.6. teisę reikalauti, kad jo paties pateikti asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi jo sutikimo ar sutarties pagrindu ir jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, duomenų valdytojo būtų persiųsti kitam duomenų valdytojui, jeigu tai yra techniškai įmanoma (galimybė perkelti duomenis);

24.7. teisę bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu;


25. Duomenų subjektas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi asmeniškai, paštu ar el. paštu pateikti rašytinį prašymą dėl jo teisių įgyvendinimo. Gavusi duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos, Bendrovė pateikia atsakymą duomenų subjektui.


26. Nepavykus su Bendrove išspręsti kilusių klausimų, susijusių su asmens duomenų apsauga, klientas turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

X SKYRIUS

POLITIKOS KEITIMAS

27. Bendrovė pasilieka teisę bet kada keisti Privatumo politiką ir tokie pasikeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo MB „Mano tvora“ interneto svetainėje adresu https://manotvora.lt/ dienos. Asmenims, ketinantiems pasinaudoti Bendrovės teikiamomis paslaugomis, rekomenduojama visuomet susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija.